Inschrijving van nieuwe leerlingen

Aanmelding van leerlingen

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat hij of zij 3 jaar is geworden. Wanneer wij tijdig weten of uw kind in het nieuwe schooljaar bij ons zal starten kunnen wij hiermee rekening houden bij het indelen van de leerkrachtinzet in de units. U kunt de school dan bellen om een afspraak te maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u als ouder informatie over de school, is er de gelegenheid om vragen te stellen en ontvangen wij graag informatie over uw kind. Dit kan helpend zijn om de start bij ons op school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarna volgt een rondleiding. Uw kind mag bij deze afspraak aanwezig zijn. Besluit u naar aanleiding van de kennismaking  om uw kind aan te melden dan kan dit door uw kind in te schrijven door middel van onderstaand inschrijfformulier ondertekend in te leveren op school. Let op beide ouders moeten tekenen wanneer zij beiden het wettelijk gezag hebben.

Inschrijfformulier

Drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1-2 contact met u op om informatie bij u als ouder op te halen met betrekking tot uw kind. Zo krijgen wij als school een beeld van wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen starten op school.  Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt uw kind een uitnodiging om op school te komen. Vanaf 4 jaar mag uw kind de hele dag naar school. Wanneer u dit echter voor uw kind te vermoeiend vindt, kunt u in overleg met de leerkracht afspreken dat uw kind eerst halve dagen komt. De verjaardag kan uw kind nog vieren op de peuterspeelzaal of kinderopvang, zodat er een duidelijke afsluiting en overgang plaatsvindt.

Wordt uw kind 4 jaar na 1 juni, dan overleggen wij met u of uw kind nog voor de zomervakantie geplaatst wordt of in het nieuwe schooljaar.
Kinderen die in de eerste week na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen gelijk bij aanvang van het schooljaar starten.

Overdracht leerlingen

Van nieuwe leerlingen die peuterspeelzaal “De Kruimeltjes” bezoeken, vindt vroegtijdig een overdracht plaats in het overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal, de leerkrachten van de kleutergroepen en de intern begeleider. Hiertoe wordt een overdrachtsformulier ingevuld met informatie over uw kind. Als er sprake is van speciale zorg kan het noodzakelijk zijn een extra overleg te plannen met de ouders en eventueel een externe instantie. Vervolgens bekijkt school of zij de gevraagde zorg kan bieden.

Kennismaking kleutergroep

Nieuwe leerlingen die peuterspeelzaal “De Kruimeltjes” bezoeken, brengen voorafgaande aan hun start op de basisschool een kennismakingsbezoek aan de kleutergroep. Dit onder leiding van de leidsters van de peuterspeelzaal.

Nieuwe leerlingen die een andere peuterspeelzaal of kinderopvang bezoeken, kunnen hiervoor een afspraak maken.

Tussentijdse aanmelding

Leerlingen die een andere school bezoeken en b.v. door een verhuizing aangemeld worden, kunnen na een informatie/intakegesprek instromen.
In dit gesprek met de ouders worden de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling besproken en kunnen ouders nader kennis maken met de school. Vervolgens wordt contact gezocht met de school van herkomst om gegevens, zoals een onderwijskundig rapport.

Zorgplicht

Alle kinderen die op onze school worden aangemeld zullen geplaatst worden mits wij als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van uw kind. In een oriënterend gesprek is het van belang om met u als ouder te onderzoeken of wij een goede school voor hun kind kunnen zijn. Wanneer het onderwijs aanbod van onze school ontoereikend is hebben wij de plicht om in overleg met u als ouder op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor uw kind.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, neemt u dan contact op met Eva Janssen (directeur) via emailadres: eva.janssen@kansenkleur.nl of telefonisch via tel.nr. 0487-531488.