Vensters PO button

Voor de leerkracht

ONZE SCHOOL 

Wingerd is een Brede School in ontwikkeling. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die een relatie hebben met kinderen/de jeugd van 0-19 jaar en ook met de rest van de wijk. Het gaat om partners van kinderopvang, onderwijs en vrije tijd in de breedste zin. Uitgangspunt is dat samengewerkt wordt aan een doorgaande lijn tussen de verschillende organisaties, waarbij optimale kansen geschapen worden.

Wingerd maakt deel uit van Kulturhus De Zandloper, het multifunctionele dorpscentrum. Andere gebruikers van het gebouw zijn Kinderopvang ‘de eerste stap’ (peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang (BSO), de openbare bibliotheek en het dorpshuis (verenigingen, enz.).

EEN VEILIGE EN GEZONDE SCHOOL

Veiligheid en gezondheid heeft een vaste plaats binnen het schoolbeleid. Voor de veiligheid wordt zorg gedragen door alle personeelsleden van Wingerd onder de aansturing van onze veiligheidscoördinator Jolanda de Bolster. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school.

Ook ouders hebben een rol in het onderhouden van een veilig schoolklimaat. Wij vragen hen betrokken te zijn bij het veilig maken van de omgeving binnen en buiten de school.

Fysieke veiligheid

Onze school heeft een goed onderhouden en veilig gebouw. Op het schoolplein staan veilige speeltoestellen, die jaarlijks gekeurd worden.
Leerlingen en leraren weten wat ze moeten doen bij brand en de school oefent 2 à 3 maal per jaar het ontruimingsplan. Vluchtwegen zijn vrij van obstakels.
Wij werken hierin samen met GGD, brandweer, bedrijfsarts en de gemeente. Laatstgenoemde is verantwoordelijk  voor de onderhoud van het gebouw en de gymzaal.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid gaat over de manier waarop je met elkaar omgaat en geldt voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is: van leerlingen tot leraren en van schoolleider tot ouder. De sociale veiligheid wordt bepaald door de tevredenheid over het schoolklimaat en het veiligheidsbeleid en de mate van afwezigheid van geweldsincidenten in en om de school.

Een ieder die betrokken is bij de school moet zich gehoord en gezien weten.

De school tolereert geen discriminatie, seksuele intimidatie en pestgedrag.

Om dit soort gedrag te signaleren hebben wij een intern contactpersoon, waarbij leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen. Dit is Annet Westerdijk, emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien nodig werkt de school samen met politie, justitie en jeugdzorg.

Preventief werken wij aan de sociale veiligheid door in de groepen aandacht te besteden aan de sociaalemotionele ontwikkeling, levensbeschouwelijke vorming en seksuele ontwikkeling.

Voorkomen en tegengaan van pestgedrag

Pesten heeft een grote impact op mensen. Elke school wordt helaas met pestgedrag geconfronteerd. Het team van Wingerd ziet het als een belangrijke opdracht om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken als het zich voordoet.

Door middel van de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling, de LEVO projecten en coöperatief leren werken wij gericht en preventief aan het voorkomen van pestgedrag.

Mocht er zich toch pestgedrag voordoen willen wij u met klem vragen dit aan de leerkracht te melden. Pesten is niet altijd zichtbaar, wij hebben u hierbij nodig.

De leerkracht zal als eerste stap gaan praten met betreffende kinderen, waarna de pester en gepeste begeleid worden om een betere vorm van gedrag aan te leren. Mocht dit onvoldoende resultaat hebben, dan zullen in overleg met de ouders andere maatregelen getroffen worden. In alle gevallen zal de leerkracht elke melding van pesten doorgeven aan de directie.

Omdat het voorkomen en tegengaan van pesten niet alleen een zaak van leerkrachten en directie is, is samen met de MR, als vertegenwoordigers van de ouders, in januari 2008 een intentieverklaring opgesteld waarin partijen vastgelegd hebben op dit punt samen te werken. De intentieverklaring is uitgewerkt in het Pestprotocol. 

Zorg voor privacy

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, worden er allerlei gegevens bijgehouden. Ten eerste al het inschrijfformulier met persoonsgegevens van u en uw kind. Daar komen in de loop van de jaren rapporten, observaties, verslagen van toetsen, enz. bij. Deze gegevens zijn voor de leerkrachten en de administratie toegankelijk en zij mogen deze alleen gebruiken voor onderwijskundige doeleinden. Anderen hebben alleen toegang tot deze gegevens, mits de ouders hier toestemming voor verlenen. Na het verlaten van de school worden deze gegevens nog 2 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Regelmatig worden er op school foto’s gemaakt van feesten en activiteiten. Een deel van de foto’s wordt op de website geplaatst, zodat u thuis mee kunt leven met alles wat er op school gebeurt. Indien u er bezwaar tegen heeft dat er foto’s waar uw kind op staat op enige wijze worden gepubliceerd, wilt u dit dan schriftelijk kenbaar maken bij de directie.

Klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een gemeenschappelijke klachtenregeling. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld, dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, is er een vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Kans & Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenspersoon kent geen termijn waarbinnen hij ingeschakeld moet worden.

De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:

Mevrouw Truus Palmen: 06-29233401

De heer Wilm Janssen:  024 3977937 en 06 17421434

Klachtencommissie

Kans & Kleur is aangesloten bij het bureau van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies voor het onderwijs. Deze commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie.

Het adres van deze commissie is:

GCBO, Postbus 82324, 2508 EH, Den Haag. Op de site www.gcbo.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.

Op de website www.kansenkleur.nl kunt u de klachtenprocedure van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur downloaden.

Onderwijsresultaten

Kijk voor de onderwijsresultaten van Wingerd op www.scholenopdekaart.nl of klik op de afbeelding hieronder.  Icoon schoolvensters PO

pleinfoto