Schoolgids

Hieronder vindt u een onze digitale schoolgids. Hier vindt u praktische informatie met betrekking tot onze school. Wanneer u op het logo van scholen op de kaart klikt vindt u de uitgebreide schoolgids. Deze kunt u online lezen of downloaden als PDF.

 

 

In januari vinden de adviesgesprekken plaats waarbij de leerlingen van groep 8 hun eindadvies krijgen over de mogelijkheden met betrekking tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets zal in april/ mei worden afgenomen. Wanneer het advies vanuit de eindtoets afwijkt, zal er nogmaals een gesprek met ouders en de leerling plaatsvinden met betrekking tot het eindadvies.

In een van de eerste weken van het nieuwe schooljaar is er een de algemene ouderavond waarop ouders geïnformeerd worden over het jaarplan. In dit jaarplan staan de doelen voor het hele schooljaar vermeld, maar ook welke wijze de school er zorg voor gaat dragen deze doelen te bereiken. Dit schoolplan vindt u op onze website. Daarnaast wordt er tijdens deze avond in de units praktische informatie gegeven over het werken in de betreffende unit.

Alle groepen hebben 1 keer per week 60 minuten gym. De gymlessen worden gegeven door de leerkrachten van de unit. Juf Esther is onze vakdocent en zij draagt zorg voor de invulling van het gymonderwijs en en een doorgaande lijn daarin. In groep 5 t/m 8 maken we dit schooljaar gebruik van een vakdocent gym, meester Piet.

Gymspullen

Om mee te kunnen gymmen hebben de kinderen in groep 1 en 2 alleen gymschoenen nodig. Deze schoenen blijven het hele jaar op school.
De kinderen vanaf groep 3 nemen een gymtas mee met daarin een t-shirt een gymbroek en gymschoenen. Deze tas gaat elke week weer mee naar huis.

Gymtijden schooljaar 2021-2022

Woensdag 

Groep 1-2 :        13.00 – 14.00 uur
Groep 3-4 :        12.00 – 13.00 uur

Groep 5-6 :        10.00 – 11.00 uur
Groep 7-8:         9.00 – 10.00 uur

Basisschool Wingerd is onderdeel van Brede school de Zandloper. Een brede school is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die een relatie hebben met de kinderen en overige bewoners van het dorp. Het gaat om partners vanuit de kinderopvang, onderwijs, welzijn en vrije tijd.

Dagelijks is er buitenschoolse opvang op locatie mogelijk. De tijden zijn van ’s morgens van 7.30 uur tot het begin van de schooltijd en ’s middags na schooltijd tot 18.00 uur. Ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken en eventueel ook van verlengde opvang tot 18.30 uur, dienen hiertoe een contract af te sluiten met ’de eerste stap’. Voor meer informatie kunt u daar rechtstreeks terecht (024-6488388). Meer informatie hierover vindt u ook via deze Link.

Alle kinderen van Wingerd spelen dagelijks op twee momenten buiten. De grote pauze is op Wingerd langer dan op veel andere scholen. Wingerd heeft er bewust voor gekozen om het beweegonderwijs op één moment in de week te geven en daardoor dagelijks meer beweegtijd te kunnen aanbieden. Er zijn tijdens de pauze altijd minimaal twee leerkrachten aanwezig om te surveilleren. We maken tijdens het buitenspel gebruik van ons schoolplein en voor  groep 5 t/m 8 ook op twee dagen per week van de uitloper.

  Tijden Locatie
Unit 1 en 2 10.00 – 10.15 uur Schoolplein
Groep 1-4
Groep 5-8 (maandag, woensdag, donderdag)
12.15 – 12.45 uur Schoolplein
Groep 5-8 (dinsdag en vrijdag) 12.15 – 12.45 uur Uitloper

In januari/ februari en mei/juni worden de CITO toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem afgenomen. De toetsen die worden afgenomen zijn rekenen, lezen (DMT en AVI, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. De resultaten zijn voor u zichtbaar in ouderportaal en uw kind krijgt deze in februari en in juni mee in de rapportagemap. Alle CITO toetsen kunnen tegenwoordig ook digitaal worden afgenomen. Dit heeft vele voordelen voor zowel kinderen als voor school.  Wingerd werkt ernaartoe om uiteindelijk alle toetsen digitaal af te nemen.

Het kan zijn dat u als ouder iets met de leerkracht, Intern begeleider of de directie wilt bespreken wat niet kan wachten tot het eerst volgende oudergesprek. Als het uw kind betreft gaat het contact in eerste instantie via de mentor van uw kind. Als ouder kunt op verschillende manieren contact opnemen met de school. Zo kunt u voor schooltijd tot 8.30 uur altijd zaken doorgeven aan de leerkrachten die op het schoolplein buitenlopen. Zij zullen uw boodschap aannemen of het doorgeven aan de betreffende leerkracht. Ook kunt u telefonisch contact opnemen buiten lestijd, vóór 8.30 uur en na 14.00 uur. De directie, administratie of Intern Begeleider zijn ook onder schooltijd bereikbaar op hun werkdagen. Natuurlijk kunt u ook altijd naar school mailen, u ontvangt aan de start van het schooljaar het mailadres van de mentor van uw kind of als het algemene informatie is kunt u altijd mailen naar het clustermailadres. De mailadressen van de medewerkers zijn te vinden op onze website onder het kopje Team.

Wanneer school zaken met u als ouder(s) wilt bespreken nemen wij altijd persoonlijk contact met u op. Het kan zijn dat we u na schooltijd even aanspreken om een afspraak te maken of telefonisch contact met u zoeken. Wij zullen nooit inhoudelijke mails sturen of inhoudelijk reageren op een mail van u als ouder, omdat wij streven naar open communicatie met u als ouder. 

Op de website van de school vindt u alle algemene informatie over de school en het laatste nieuws. De clusters hebben hun eigen pagina waarop zij nieuws en foto’s uit het cluster plaatsen. Ook vindt u hier een foto album met foto’s van verschillende activiteiten die plaatsvinden. Dit fotoalbum is alleen voor de ouders van de school toegankelijk met behulp van een toegangscode.

Sommige kinderen hebben moeite met lezen en in een aantal gevallen is er sprake dyslexie. Wanneer uw kind moeite heeft met lezen of wanneer er vermoedens zijn van dyslexie dan krijgt uw kind extra leesondersteuning in de vorm van Ralfi. De leerkrachten van uw kind zullen u hierover altijd informeren. Ralfi wordt op 4 momenten in de week gegeven, naast het reguliere leesonderwijs, in een groepje van maximaal 10 kinderen.

Wanneer de leesontwikkeling van uw kind onvoldoende blijft kan de school in samenspraak met u als ouder een dyslexie onderzoek laten doen en mogelijk volgt hieruit een dyslexieverklaring. Met deze verklaring kunt u als ouder via uw eigen zorgverzekering aanspraak maken op extra begeleiding door een extern bureau. School kan u hierover adviseren.

Op de basisschool heeft uw kind géén dyslexieverklaring nodig om in aanmerking te komen voor extra begeleiding of aanpassingen. Wanneer school een leesprobleem vermoed zullen wij inspelen op de onderwijsbehoeftes van het kind.

Na het buitenspel in de ochtend om 10.15 uur krijgen alle kinderen de tijd om iets te eten en drinken in de basisgroepen. De voorkeur gaat daarbij uit naar fruit of een boterham en iets te drinken (geen koolzuurhoudende of energy dranken). Tijdens het eetmoment in de ochtend wordt er altijd voorgelezen.

Om 12.00 uur wordt er met alle kinderen en leerkrachten in de basisgroepen brood gegeten. Wij vinden het belangrijk dat dit een gezonde lunch betreft, waar frisdrank, snoep en chocolade (koeken) geen onderdeel van zijn.

De GMR van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur houdt zich bezig met beleid op bestuursniveau. De GMR wordt per school vertegenwoordigd door een ouder of een leerkracht, waarbij een evenredige verdeling hiervan over de scholen moet zijn. De ouderleden worden door de ouders gekozen en zitten op persoonlijke titel.

Binnen de GMR wordt om de drie jaar gewisseld van geleding ouder of leerkracht. Deze periode vaardigt Wingerd een ouder af als GMR-lid. Dit is Simone Marx.

Wij vinden het als school belangrijk dat beide ouders op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind, ook wanneer er sprake is van een echtscheiding. Voor de meeste ouders geldt dat zij samen het ouderlijk gezag hebben. Alleen als de rechter anders heeft besloten, kan één ouder het gezag hebben. In dat laatste geval, krijgt slecht de gezaghebbende ouder de informatie met betrekking tot het kind.

 • Momenteel verstrekken wij de meeste informatie digitaal. Op de website is veel informatie te vinden. Beide ouders wonen bijna nooit op hetzelfde adres en bijna alle schriftelijke informatie vanuit school, wordt  via het kind aan één van de ouders verstrekt. Wij gaan er vanuit dat de ouders goede afspraken met elkaar hebben gemaakt en elkaar op de hoogte houden van belangrijke zaken met betrekking tot hun kind.
 • Wanneer dit echt niet mogelijk is, dan horen wij dit als school graag. Wij kunnen dan met de betreffende ouder een afspraak maken dat hij/zij de schriftelijke informatie op kan komen halen. Het betreft dan uitslagen van toetsen en onderzoeken.
 • Het is voor de lw\eerkrachten niet mogelijk om oudergesprekken voor één kind met beide ouders apart te voeren. Wij gaan er van uit dat beide ouders naar een gesprek komen en dat de ouders elkaar informeren over het tijdstip van dit gesprek. Gesprekken worden altijd op school gevoerd. Ouders die niet met elkaar door één deur kunnen, zullen toch een uiterste inspanning moeten plegen om samen in overleg de informatie in goede banen te leiden.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.

Lees hier verder

Op een aantal momenten in het jaar is er voor ouder(s) de mogelijkheid om tijdens de leesles tussen 8.30 uur en 9.00 uur  te komen lezen met uw kind(eren). Wanneer uw kind in groep 1 of 2 zit bent u ook welkom om op dit moment een kijkje te nemen in de klas. De data staan in de kalender in Parro.

Wingerd is een interconfessionele basisschool. Wingerd is ontstaan uit een fusie van twee scholen, de protestants christelijke basisschool de Rank en Katholieke basisschool Klimop. Op 1 oktober 2019 wordt de school door 113 leerlingen bezocht.

Leerlingen van elke levensbeschouwelijke achtergrond zijn welkom op onze school. Om inhoud te geven aan deze pluriformiteit, wordt er aandacht besteed aan religieuze en godsdienstige onderwerpen, verhalen, en vieringen. Er wordt gewerkt aan burgerschap en levensbeschouwelijke vorming.

De school beschikt over een interne contactpersoon. Dit is Annet Westerdijk. Waarvoor kunt u bij haar terecht?

Wat zijn haar belangrijkste taken?

 • Een meldpunt binnen de school; informatiebaken. Zij geeft informatie over de te volgen weg bij een klacht.
 • Indien er een melding of klacht binnenkomt, voert zij het eerste gesprek met de melder.
 • Zij kan verwijzen naar de externe contactpersoon.
 • Zij kan verwijzen naar een andere instantie of persoon.
 • Zij neemt contact op met ouders als een leerling een melding van machtsmisbruik heeft gemaakt.
 • Zij houdt in de gaten hoe een intimidatiegebeurtenis in de school uitwerkt.
 • Zij initieert preventieactiviteiten bij een melding.
 • Zij stelt nadrukkelijk geen onderzoek in naar de klacht of neemt maatregelen.

Bij de kinderen heeft zij zich geïntroduceerd als zo genaamde ‘luisterjuf, een term die binnen stichting Kans & Kleur wordt gehanteerd.

Werkdagen Annet: donderdag en vrijdag
Mailadres: annet.westerdijk@kansenkleur.nl

Kans & Kleur heeft een gemeenschappelijke klachtenregeling. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld, dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Ouders die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met hun privacygevoelige gegevens, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier:  https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Op Wingerd wordt gebruikt gemaakt van de volgende lesmethodes.

 • Technisch lezen – Lijn 3 en LIST
 • Taal / Spelling – Staal
 • Rekenen – de Wereld in getallen versie 5
 • Begrijpend lezen – Junior Einstein
 • WO – Topondernemers
 • Engels –Groove me

Bij al deze methodes maken we gebruik van de digitale ondersteuning in vorm van leerkracht software. Bij rekenen maken we standaard in elke les gebruik van de digitale software voor de kinderen, dit betekent dat de kinderen de verwerking van het rekenen op een laptop maken.

Op elke eerste woensdag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.  Mochten er tijdens de controle neten en/of luizen ontdekt worden bij uw kind, dan wordt u direct op de hoogte gebracht en verzocht uw kind te behandelen. Dit gaat het beste door dagelijks te kammen met een luizenkam, de middeltjes die verkrijgbaar zijn bij de drogist zijn niet voldoende.

Wanneer er luizen en/of neten zijn gesignaleerd op school worden alle ouders geïnformeerd. Vervolgens zal er een extra controle moment worden ingelast. Als uw kind geen luizen heeft is het dan toch raadzaam om wekelijks te controleren en te kammen, totdat er geen neten en/of luizen meer worden aangetroffen. Wanneer u als ouder zelf neten/hoofdluis ontdekt bij uw kind is het fijn als u dit aan de leerkrachten doorgeeft .

https://www.rivm.nl/hoofdluis

Het kan zijn dat u als ouder mailcontact zoekt met school. Wanneer dit een vanwege een mededeling is in verband met een bezoek aan de huisarts of iets soortgelijks kunt u dit het beste mailen aan het clustermailadres. Deze mail wordt dagelijks gelezen en zo weet u zeker dat de informatie op tijd wordt gelezen. Wanneer een afspraak op de dag zelf plaatsvindt of er sprake is van een ziekmelding, geven wij de voorkeur aan telefonische afmelding.

Wanneer er vragen of zorgen zijn rondom een leerling, dan geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact. Er kan telefonisch altijd een afspraak worden gemaakt maar ook zijn ouders welkom om na 14.00 uur binnen te lopen. Hoe directer het contact, des te prettiger.

Als school hebben wij een aantal afspraken gemaakt omtrent het mailen naar ouders:

 • Inhoudelijk wordt er nooit een reactie gegeven via de mail. Medewerkers zullen altijd telefonisch contact opnemen of ouders persoonlijk benaderen.
 • Een reactie mag binnen enkele werkdagen verwacht worden, dus niet dezelfde dag.

Conform de wet op de medezeggenschap heeft Wingerd een MR. De MR heeft vier leden (twee ouders en twee teamleden). De leden worden gekozen door hun achterban. De MR vertegenwoordigt alle ouders en alle docenten als het gaat om het schoolbeleid en alle ontwikkelingen binnen de school.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. De vergaderdata worden jaarlijks in het Wingerdblad bekend gemaakt en de notulen worden gepubliceerd op de website van de school. Ouders die vragen hebben over het beleid van de school kunnen in eerste instantie bij de directie terecht en in tweede instantie bij de MR.

Oudergeleding MR:
Jurgen van de Brand (voorzitter)
Nancy Xhofleer

Personeelsgeleding MR:
Tanja Hofmans (secretaris)
Annet Westerdijk

U kunt vragen en/of opmerkingen mailen naar annet.westerdijk@kansenkleur.nl vermeld u in uw mail dat het de MR betreft.

Het kan zijn dat kinderen medicijnen nodig hebben die onder schooltijd moeten worden toegediend of dat er op school medische handelingen moeten plaatsvinden. De school heeft hiervoor een protocol. Als ouder dient u altijd een verklaring in te vullen en te ondertekenen, voordat leerkrachten tot het toedienen van medicatie of tot medische handelingen over gaan. Afspraken staan hier duidelijk in omschreven. Het protocol kunt u hieronder downloaden.

In het geval van het toedienen van kinderparacetamol is een formulier niet nodig, maar medewerkers zullen altijd eerst toestemming vragen aan u als ouder(s) alvorens gebruik.

Als school zijn wij vanaf 1 juli 2013 wettelijk verplicht om te handelen volgens richtlijnen van de Meldcode. De Meldcode bestaat uit een aantal stappen die doorlopen worden wanneer dit noodzakelijk is. De eerste stap van de Meldcode is onderdeel van ons dagelijks werk en dat is signaleren. Wanneer er zaken bij uw kind gesignaleerd worden, wordt dit altijd met u als ouder besproken. Meer informatie over de meldcode vindt u onder de onderstaande link.

Binnen het cluster zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor alle kinderen binnen dat cluster. Wel heeft elke leerling een mentor. De mentor heeft als taak om de ontwikkeling van zijn of haar mentorkinderen te volgen en is dan ook het meest op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Oudergesprekken zullen gevoerd worden met de mentor van uw kind. Wanneer u specifieke vragen of zorgen heeft betreffende uw kind dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

Steeds vaker krijgen kinderen op jonge leeftijd een mobiele telefoon. Toch zijn mobiele telefoons op school niet welkom. Wanneer mobiele telefoons toch mee naar school gaan zal worden verzocht deze in te leveren bij een van de medewerkers. Na schooltijd zal deze worden teruggegeven aan het betreffende kind. Kinderen zijn altijd bereikbaar voor hun ouders via het telefoonnummer van school.

Wij streven ernaar om als school zo open en transparant mogelijk te communiceren. Toch kan het voorkomen dat u als ouder(s) een drempel ervaart om een klacht zelf aan de school voor te leggen of dat u het gevoel krijgt dat u onvoldoende gehoor vindt. Dan kunt u als ouder(s) ook terecht bij een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwens personen zijn niet in dienst van Kans & Kleur en daarmee dus onafhankelijk. Een vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenspersoon kent geen termijn waarbinnen hij ingeschakeld moet worden.

De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:

Mevrouw Truus Palmen             06 29233401
De heer Wilm Janssen              024 3977937 en 06 17421434

In de basisschoolperiode groep 1 t/m groep 8, dienen de leerlingen in totaal 7520 uur onderwijs te krijgen. Scholen zijn vrij om deze uren naar eigen inzicht over de jaren te verdelen. Op Wingerd hanteren wij de indeling van 910 uur in de groepen 1-2 en 950 uur per jaar in de groepen 3 t/m 8.  De groepen 1-2 hebben daarom 8 extra vrije dagen per schooljaar. Deze vrije dagen staan vermeld in de kalender op onze website.

Het onderwijs is een basisvoorziening en wordt door de overheid bekostigd. Er zijn echter zaken die niet binnen deze bekostiging vallen, maar wel belangrijk zijn voor kinderen. Denk hierbij aan feesten, zoals Sinterklaas, vieringen en schoolreisjes. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de OR aan u al ouder een vrijwillige ouderbijdrage, die jaarlijks definitief wordt vastgesteld in de jaarvergadering van de OR.  De OR mag deze bijdrage niet verplichten, maar wij hopen van harte dat alle ouders deze bijdrage willen voldoen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders een mail met daarin het verzoek het nieuwe vastgestelde bedrag over te maken. Indien het voor u financieel een probleem is, kunt u zich wenden tot locatieleider.

Als ouder wordt u op 3 momenten in het jaar uitgenodigd voor een gesprek met de mentor van uw kind. Vanaf groep 5 worden de gesprekken gevoerd met de kinderen erbij. Deze gesprekken zullen plaatsvinden rondom november, februari en juni. De eerste gesprekken zijn vooral gericht op de sociaal emotioneel ontwikkeling van uw kind. Voorafgaand van dit gesprek wordt de ZIEN! Lijst ingevuld. ZIEN!  is een volgsysteem  dat we als school gebruiken om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied.

De gespreken in februari en juni zullen ook over de totale ontwikkeling van uw kind gaan. Dus tijdens deze gesprekken wordt ook met u gekeken naar de CITO  toetsen die bij uw kind zijn afgenomen.

https://www.oudersvannu.nl/kind/school/cito-toetsen/

Voor de oudergesprekken kunt u zich inschrijven. Dit zal in de toekomst digitaal kunnen via de website.

Er worden ook oudergesprekken gevoerd buiten de reguliere momenten. Dit komt voor op het moment dat er vanuit u als ouder en/of vanuit school zorgen zijn over uw kind. U kunt ten alle tijden een gesprek aanvragen met de mentor van uw kind als u zorgen heeft. Wanneer leerkrachten merken dat er meer zorg nodig is dan de reguliere zorg die binnen de groep geboden wordt zal de Interen begeleider betrokken worden in een gesprek met u. De intern begeleider zorgt er samen met de leerkrachten voor dat uw kind de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

 

 

Pesten heeft een grote impact op mensen. Elke school wordt helaas met pestgedrag geconfronteerd. Het team van Wingerd ziet het als een belangrijke opdracht om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken als het zich voordoet. Het team van Wingerd gelooft erin dat een sterk voorspelbaar pedagogisch klimaat voor veiligheid zorgt en daarmee het pestgedrag zoveel mogelijk voorkomt.

Mocht er zich toch pestgedrag voordoen willen wij ouders en kinderen verzoeken dit aan de leerkrachten te melden. Pesten is niet altijd zichtbaar, wij hebben u hierbij nodig. Wanneer er sprake is van pestgedrag zal het pestprotocol in werking gaan waarbij standaard in gesprek wordt gegaan met alle betrokken kinderen en ouders.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen volgt alle 0 tot 19 jarigen in hun ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico’s op te sporen en gezondheidsproblemen vast te stellen. Om gezondheidsproblemen te voorkomen richt de GGD haar aandacht niet alleen op individuele leerlingen, maar ook op groepen leerlingen.

Screening lengte, gewicht en zien 

Op de leeftijd van 5, 8, en 11 jaar vindt er een screening op lengte en gewicht plaats. Het gezichtsvermogen wordt ook op 5 en 11 jaar gescreend. U wordt geïnformeerd wanneer de screening zal plaatsvinden en u ontvangt informatie over het aanbod van de Jeugd Gezondheidszorg. U kunt bij de screening aanwezig zijn, maar dit hoeft niet.

Onderzoek op verzoek 

Als u het prettig vindt dat de schoolarts of verpleegkundige eens naar uw kind kijkt, omdat u vragen heeft over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind, dan kan dat. Soms zal de arts of leerkracht dat ook zelf voorstellen. Wilt u een afspraak hiervoor maken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen.

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf op school om foto’s te maken. Dit betreft groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s met broers en/of zussen. Het maken van die foto’s verplicht u niet tot aankoop

Basisschool Wingerd hanteert het vijf gelijke schooldagen principe. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen de school in. Ouders gaan bij aanvang van de school niet mee naar binnen en nemen afscheid op het schoolplein. De school start op alle dagen van de week om 8.30 uur en is om 14.00 uur uit.

Schrijven is een basisvaardigheid ook in de digitale wereld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen het belang van schrijven ontdekken en ervaren.

Op Wingerd starten we met voorbereidende schrijfactiviteiten in groep 1 en 2. Met behulp van werkbladen worden schrijfpatronen geoefend. Vanaf groep 3 wordt schrijfonderwijs aangeboden aan de hand van de methode Klinkers. De letters die de kinderen leren lezen met lijn 3, leren ze met Klinkers ook schrijven. Zo versterken ze beide vaardigheden. Bovendien komen de thema’s in beide methodes overeen.

Voorheen gebruikten we de schrijfmethode Pennenstreken, deze methode wordt in de bovenbouw nog gebruikt. De methode Klinkers wordt van onderuit ingevoerd. Dit betekent voor schooljaar 2019-2020 dat we tot en met groep 5 gebruik maken van de methode Klinkers en vanaf groep 6 er nog met de methode Pennenstreken wordt gewerkt.

Schrijfhouding
Goed leren schrijven begint bij een goede schrijfhouding. Daarom besteden we aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep om de kinderen netjes en ontspannen te leren schrijven. Links- en rechtshandige kinderen schrijven in hetzelfde schrift. Onderdaan de bladzijde staan pijlen die aangeven hoe je het schrift neerlegt voor links of rechtshandigen. Bovendien is er extra instructie voor kinderen die met links schrijven.

Ons streven is om alle kinderen het vloeiend en verbonden schrift aan te leren. Soms zijn er uitzonderingen en heeft een kind moeite met het aanleren van het verbonden schrift. In overleg met een ergo- of fysiotherapeut en ouders kan er worden besloten om over te gaan op blokschrift.

Wingerd is een opleidingsschool en werkt nauw samen met de HAN PABO Nijmegen om studenten op te leiden tot leerkracht basisonderwijs. Wingerd wordt hierin ondersteund door de schoolopleider. De studenten zijn volwaardig lid van het team Wingerd, de afstudeerstudenten krijgen geheel of gedeelde groepsverantwoordelijkheid.

Op Wingerd werken we toe naar onderwijs op maat voor ieder kind. Om dit te kunnen bereiken is er gekozen voor het werken in twee units. Unit 1 met kinderen uit groep 1 tot en 5 en unit 2 met kinderen uit groep 6 tot en met 8. Binnen de unit zijn meerdere leerkrachten aanwezig en zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en het pedagogisch klimaat. Doordat meerdere leerkrachten werken met dezelfde groep leerlingen, kan er vanuit een breder perspectief gekeken worden naar de onderwijsbehoeften van de leerling. Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Een bijkomend voordeel is dat leerkrachten gebruik maken van elkaars kwaliteiten en van elkaar kunnen leren.

Cluster onderbouw

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Anja x X x x x
Erica x X (x) (x)  
Ingrid x X (x) (x)  
Annet       x x

(x) de ene week is juf Ingrid er op woensdag en donderdag en de andere week juf Erica.

Cluster bovenbouw

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Esther x x x x  
Marijke ? x x     x
Tanja     x x x
Monique x x   x x
           

 

 

Een schooljaar kent 12 weken vakantie. Dit geeft ruime gelegenheid om op vakantie te kunnen gaan met het gezin. Enkel wanneer het in verband met het werk van ouders onmogelijk is om tijdens de schoolvakantie te gaan maakt de wet een uitzondering. Hiervoor moet een werkgeversverklaring overlegd worden, waaruit blijkt dat er op geen andere moment vakantie genomen kan worden.

Bij bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijksfeest, uitvaart of specifieke religieuze feesten, kan er verlof worden aangevraagd. Voor deze aanvragen kunnen ouders het formulier voor verlof invullen op onze website. De locatieleider zal dan contact met ouders opnemen om te melden of het verlof wel of niet wordt gehonoreerd. Voor verlof aansluitend aan de zomervakantie mag geen toestemming worden gegeven. Bij ongeoorloofde afwezigheid is de school wettelijk verplicht dit actief te melden aan de leerplichtambtenaar.

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. Dit betekent dat kinderen vanaf die leeftijd naar school moeten gaan. Dit betekent dat er tot die tijd geen verlof aangevraagd hoeft te worden, het afmelden door de ouders is voldoende.

De leerplichtambtenaar van Wijchen zijn Marieke Bakker en Wil Fest. Zij zijn te bereiken op onderstaand adres en telefoonnummer.

Bezoekadres Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
Tel: 024-7517111
Mail: gemeente@wijchen.nl

Voor het vervoer van kinderen in de auto, is er sprake van de volgende regelgeving. Er is verschil tussen het vervoer van eigen kinderen en kinderen van een ander. Voor eigen kinderen geldt:

 • Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten zitten in een autostoel of op verhoger.
 • Kinderen groter van 1,35 m en volwassenen gebruiken een autogordel. Als er geen gordels op de achterbank zitten, dan mogen er geen kinderen vervoerd worden.

Algemene regels:

 • Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand, bijvoorbeeld bij een ‘erop uitje’ mogen op de achterbank kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met het gebruik van de autogordel. Het is verboden om het schuin lopende deel van de gordel onder de arm of achter het lichaam langs te leiden.
 • De auto is veilig, u heeft een rijbewijs en heeft een WA verzekering afgesloten. Een inzittende verzekering is een goede aanvulling, maar dit is niet verplicht.
 • Roken is niet toegestaan in het bijzijn van de kinderen.
 • Het maken van beeldmateriaal tijdens een uitje is niet toegestaan.

Het kan voorkomen dat eigendommen van uw kind op school kwijt of beschadigd raken. De school is echter niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders/verzorgers blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) wordt aangericht, dit betreft ook eigendommen van school. Dit geldt voor zowel de activiteiten van de school als van de brede school.

Wanneer uw kind wegens ziekte of andere onverwachte omstandigheden niet op school aanwezig kan zijn dan kunt u uw kind telefonisch afmelden voordat de school begint. We zijn telefonisch bereikbaar vanaf 7.45 uur. U hoeft uw kind alleen af te melden op de eerste dag van aanwezig zijn, de leerkrachten melden uw kind weer als aanwezig als uw kind weer naar school komt.

ZIEN! is een volgsysteem dat we als school gebruiken om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied. Sociaal emotionele ontwikkeling gaat over gedrag en werkhouding bij kinderen, maar ook over hoe kinderen in hun vel zitten en hoe zij zich voelen.