Door de school wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door de school afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is als dan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders/verzorgers blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) wordt aangericht. Dit geldt voor zowel de activiteiten van de school als van de brede school.

In januari vinden de adviesgesprekken plaats waarbij de leerlingen van groep 8 hun eindadvies krijgen over de mogelijkheden met betrekking tot het voortgezet onderwijs. De eindtoets zal in april/ mei worden afgenomen. Wanneer het advies vanuit de eindtoets afwijkt, zal er nogmaals een gesprek met ouders en de leerling plaatsvinden met betrekking tot het eindadvies.

Wanneer een kind wegens onverwachte omstandigheden niet aanwezig kan zijn op school dan kunnen ouders hun kind telefonisch afmelden voordat de school begint De school is telefonisch bereikbaar vanaf 7.45 uur. Wanneer het kind weer aanwezig is zullen de leerkrachten hem of haar aanwezig melden wanneer hij of zij weer op school verschijnt. Ouders melden hun kind enkel af op de eerste dag van afwezig zijn.

Op de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over het jaarplan en daarnaast wordt er in de clusters praktische informatie gegeven over het werken in het betreffende cluster.

Wingerd is een interconfessionele basisschool. Wingerd is ontstaan uit een fusie van twee scholen, de protestants christelijke basisschool de Rank en Katholieke basisschool Klimop. Op 1 oktober 2019 wordt de school door 113 leerlingen bezocht.

Leerlingen  van elke levensbeschouwelijke achtergrond zijn welkom op onze school. Om inhoud te geven aan deze pluriformiteit,  wordt er aandacht besteed aan religieuze en godsdienstige onderwerpen, verhalen, en vieringen. Er wordt gewerkt aan burgerschap en levensbeschouwelijke vorming.

Alle groepen hebben 1 keer per week 60 minuten gym. Deze les wordt gegeven door de eigen leerkracht. Indien de leerkracht geen bevoegdheid heeft neemt een bevoegde leerkracht de les over of de vakleerkracht wordt ingezet. Esther van Nuland zal de opleiding tot bewegingsdocent gaan volgen en daarom in alle groepen met enige regelmaat de gymlessen verzorgen.

Wingerd is onderdeel van Brede school de Zandloper. Een brede school is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die een relatie hebben met de kinderen en overige bewoners van het dorp. Het gaat om partners vanuit de kinderopvang, onderwijs, welzijn en vrije tijd.

Dagelijks gaan de leerlingen tijdens twee pauzemoment naar buiten. Naast de gymlessen wordt op een tweetal dagen het kwartier bij buitenspelen vooraf gegaan door een kwartier begeleid spel. Leerkrachten en stagiaires begeleiden leerlingen bij deze activiteiten. We maken tijdens het buitenspel gebruik van ons schoolplein en de voor de bovenbouw ook de uitloper.

  Tijden Locatie
Cluster onderbouw 10.00 – 10.15 uur Schoolplein
Cluster bovenbouw 10.00 – 10.15 uur Schoolplein
     
Cluster onderbouw 12.15 – 12.45 uur Schoolplein
Cluster bovenbouw 12.15 – 12.45 uur Uitloper

 

In januari/ februari en mei/juni worden de CITO toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit betreft de toetsen rekenen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat. De leerlingen krijgen de resultaten mee naar huis en tevens zullen deze besproken worden in het oudergesprek.
Alle CITO toetsen kunnen tegenwoordig ook digitaal worden afgenomen. Wingerd werkt ernaartoe om uiteindelijk alle toetsen digitaal af te nemen.

Cluster onderbouw

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Anja x X x x x
Erica x X (x) (x)  
Ingrid x X (x) (x)  
Annet       x x

(x) de ene week is juf Ingrid er op woensdag en donderdag en de andere week juf Erica.

Cluster bovenbouw

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Esther x X x x  
Nathaly       x x
Tanja     x x x
Monique x X   x  
Frank x X x x x

 

Op Wingerd wordt er naar onderwijs op maat voor ieder kind toegewerkt. Het cluster is een groep leerlingen van verschillende jaarlagen waar de leerling onderwijs volgt op zijn/haar niveau. Binnen het cluster zijn meerdere leerkrachten aanwezig en zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en pedagogisch klimaat. Doordat meerdere leerkrachten werken met dezelfde groep leerlingen, kan er vanuit een breder perspectief gekeken worden naar de onderwijsbehoeften van de leerling. Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten en leren van elkaar.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. School gaat er daarbij  vanuit dat de ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun kind. Om te komen tot een optimale samenwerking tussen ouders en school is open communicatie en goed afstemmen van groot belang.

Wanneer ouders in gesprek willen met de mentor van hun kind kunnen ouders een afspraak maken. Dit kan via de mail, per telefoon en na 14.00 uur kunnen ouders altijd even binnenlopen. De tijd waarop leerkrachten het best telefonisch bereikbaar zijn is voor schooltijd tussen 7.45 uur en 8.05 uur en na 14.30 uur.

Op de website van de school vindt u de agenda, algemene informatie over de school en het laatste nieuws. Eens in de twee weken zal er een nieuwbrief bij ouders in de mailbox verschijnen. Dit zal een samenvatting zijn van het nieuws dat er op de website staat vermeld.

Sommige kinderen hebben moeite met lezen en in een aantal gevallen is de oorzaak daarvan dyslexie.  Er bestaat een protocol dyslexie dat alle scholen binnen Kans en Kleur gebruiken. Als er vermoedens zijn van dyslexie, dan krijgt het kind de aanpak zoals in dit protocol beschreven staat.
Als het nodig is, wordt er gewerkt met de methodiek Connect Lezen of Ralfi. Met het afnemen van de toetsen wordt er ook rekening gehouden met dyslexie. Zo kan de tijd voor de afname van een begrijpend leestoets verlengd worden of kan de tekst vergroot worden.

Om 10.15 uur hebben de leerlingen pauze. Hierbij kunnen zij iets eten en drinken. De voorkeur gaat daarbij uit naar een gezonde snack, fruit of een boterham en iets te drinken ( geen koolzuurhoudende of energy dranken). Alle kinderen blijven tussen de middag op school. In de basisgroep wordt om 12.00 uur dan gezamenlijk brood gegeten met de leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat dit een gezonde lunch betreft, waar frisdrank en snoep en chocolade koeken geen onderdeel van zijn.

Woensdag

Groep 1-2 :         11.00 – 12.00 uur

Groep 3-4 :         13.00 – 14.00 uur

Donderdag

Groep 5-6 :         11.00 – 12.00 uur

Groep 7:              12.00 – 13.00 uur

Groep 8 :             13.00 – 14.00 uur

De ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de mentor van hun kind. Indien gewenst kunnen er op verzoek van ouders of school daarnaast meer gesprekken plaatsvinden.

Een keer in de maand is er voor alle ouders de mogelijkheid om tijdens een leesles mee te lezen met hun kind. Tussen 8.30 uur en 9.00 uur zijn ouders welkom. De data staan vermeld op de kalender op de website.

Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen  of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier:  https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Kans & Kleur heeft een gemeenschappelijke klachtenregeling. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld, dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.  

Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen  of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier:  https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Op Wingerd wordt gebruikt gemaakt van de volgende lesmethodes.

 • Technisch lezen – Lijn 3 en LIST
 • Taal / Spelling – Staal
 • Rekenen – de Wereld in getallen versie 5
 • Begrijpend lezen – Junior Einstein
 • WO – Topondernemers
 • Engels –Groove me

Bij al deze methodes maken we gebruik van de digitale ondersteuning in vorm van leerkracht software. Bij rekenen maken we standaard in elke les gebruik van de digitale software voor de leerlingen.

Aan het begin van het schooljaar, krijgen de ouders een brief waarin staat wie de mentor van hun kind is. Hierin staat ook het mailadres van de mentor vermeld. Dit adres kan door ouders gebruikt worden wanneer je een korte mededeling hebt rondom een afspraak bij de huisarts of iets soortgelijks. Wanneer een afspraak op de dag zelf plaatsvindt of er sprake is van een ziekmelding, dan vragen wij om een telefonische afmelding.

Wanneer er vragen of zorgen zijn rondom een leerling, dan geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact. Er kan telefonisch altijd een afspraak worden gemaakt maar ook zijn ouders welkom om na 14.00 uur binnen te lopen. Hoe directer het contact, des te prettiger.

Als school hebben wij een aantal afspraken gemaakt omtrent het mailen naar ouders:

 • Inhoudelijk wordt er nooit een reactie gegeven via de mail. Medewerkers zullen altijd telefonisch contact opnemen of ouders persoonlijk benaderen.
 • Een reactie mag binnen enkele werkdagen verwacht worden, dus niet dezelfde dag.

Conform de wet op de medezeggenschap heeft Wingerd een MR. De MR heeft vier leden (twee ouders en twee teamleden). De leden worden gekozen door hun achterban. De MR vertegenwoordigt alle ouders en alle docenten als het gaat om het schoolbeleid en alle ontwikkelingen binnen de school.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. De vergaderdata worden jaarlijks in het Wingerdblad bekend gemaakt en de notulen worden gepubliceerd op de website van de school. Ouders die vragen hebben over het beleid van de school kunnen in eerste instantie bij de directie terecht en in tweede instantie bij de MR.

 

Oudergeleding MR:

Simone Marx  (voorzitter)

Nancy Xhofleer

 

Personeelsgeleding MR:

Nathaly Hobert  (secretaris)

Annet Westerdijk

U kunt vragen en/of opmerkingen mailen naar nathaly.hobert@kansenkleur.nl vermeld u in uw mail dat het de MR betreft.

De GMR van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur houdt zich bezig met beleid op bestuursniveau. De GMR bestaat per school uit een ouder of een leerkracht, waarbij een evenredige verdeling hiervan over de scholen moet zijn. De ouderleden worden door de ouders gekozen en zitten op persoonlijke titel.

Binnen de GMR wordt om de drie jaar gewisseld van geleding ouder of leerkracht. Deze periode vaardigt Wingerd een ouder af als GMR-lid. Dit is Simone Marx

Het kan zijn dat kinderen medicijnen nodig hebben die onder schooltijd moeten worden toegediend of dat er op school medische handelingen moeten plaatsvinden. De school heeft hiervoor een protocol. Ouders dienen altijd een verklaring in te vullen en te ondertekenen, voordat leerkrachten tot het toedienen van medicatie of tot medische handelingen over gaan. Afspraken staan hier duidelijk in omschreven.
In het geval van het toedienen van kinderparacetamol is een formulier niet nodig, maar medewerkers zullen altijd eerst toestemming vragen aan ouders alvorens gebruik. Het protocol kunt u hieronder downloaden.

Download hier het document en formulier medicijnbeleid >>

Met ingang van 1 juli 2013 zijn scholen verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Hieronder vallen:

 • Lichamelijke mishandeling
 • Lichamelijke verwaarlozing
 • Psychische mishandeling
 • Psychische verwaarlozing
 • Seksueel misbruik
 • Getuige zijn van huiselijk geweld

De school moet dan de volgende 5 stappen nemen. Na elke stap worden ouders op de hoogte gebracht:

 1. Medewerker(s) brengt de signalen in kaart.
 2. Medewerker(s) consulteert een collega. Indien nodig vraagt school advies bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
 3. School voert een gesprek met de ouder(s).
 4. School weegt alle informatie en taxeert de risico’s. De leerling wordt geregistreerd in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Ouders ontvangen een informatiefolder over de VIR.
 5. School beslist of er hulp georganiseerd moet worden of er een melding bij het AMK gedaan wordt. De school bespreekt deze melding met de ouders.

De medewerkers van Wingerd en Wingerd als organisatie zullen per 6 december 2019 beschikken over het certificaat Meldcode. De meldcode is op 16 november 2018 vernieuwd

Steeds vaker krijgen kinderen op jonge leeftijd een mobiele telefoon. Toch zijn mobiele telefoons op school niet welkom. Wanneer mobiele telefoons toch mee naar school gaan zal worden verzocht deze in te leveren bij een van de medewerkers. Na schooltijd zal deze worden teruggegeven  aan het betreffende kind. Kinderen zijn altijd bereikbaar voor hun ouders via de vaste telefoonlijn van school.

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, is er een vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Kans & Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenspersoon kent geen termijn waarbinnen hij ingeschakeld moet worden.

De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:

Mevrouw Truus Palmen               06 29233401

De heer Wilm Janssen                  024 3977937 en 06 17421434

De samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft in januari 2011 officieel het ondersteuningsplatform Kans & Kleur geopend met de ambitie om te realiseren dat alle kinderen in de gemeente Wijchen een dag arrangement van onderwijs en opvang kunnen krijgen in de gemeente Wijchen. In 2017 is het ondersteuningsplatform Wijchen samengegaan met het ondersteuningsplatform van Druten en Beuningen. Zij vormen nu samen het ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren. Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen. Het Centrum Passend Onderwijs heeft als kerntaak om de gehele stichting te versterken wat betreft passend onderwijs. Alle scholen van Kans & Kleur zullen een bijdrage leveren aan de realisering van passend onderwijs in Wijchen. Het ondersteuningsplatform ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Hiertoe biedt het ondersteuningsplatform Kans & Kleur leerkrachten professionalisering en ondersteuning gericht op ondersteuning aan basisschoolleerlingen met speciale leerbehoeften. Het ondersteuningsplatform is onderdeel van samenwerkingsverband Stromenland.

Welke functies kent het ondersteuningsplatform?

 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de SBO Bolster
 • Kortdurende interventies
 • Groot overleg
 • Professionalisering
 • Kwaliteitsbewaking

Het ondersteuningsplatform Kans & Kleur is gehuisvest op SBO de Bolster:

Homberg 2994
6601 XR Wijchen
Tel: 024-6454241

Coördinator Platform tussen de rivieren:              René Smits; R.smits@stromenland.nl
Coördinator leerlingen:                                                Eline Polman; coordinatie@ozc-kansenkleur.nl

 

In de basisschool periode groep 1 t/m groep 8, dienen de leerlingen in totaal 7520 uur onderwijs te krijgen. Scholen zijn vrij om deze uren naar eigen inzicht over de jaren te verdelen. Op Wingerd hanteren wij de indeling van 910 uur in de groepen 1-2 en 950 uur per jaar in de groepen 3 t/m 8.  De groepen 1-2 hebben 8 extra vrije dagen omdat zij anders teveel uren maken.

Het onderwijs is een basisvoorziening en wordt door de overheid bekostigd. Er zijn echter zaken die niet binnen deze bekostiging vallen, maar wel belangrijk zijn voor kinderen. Denk hierbij aan feesten, zoals Sinterklaas, vieringen en schoolreisjes. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de OR aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage, die jaarlijks definitief wordt vastgesteld in de jaarvergadering van de OR.  De OR mag deze bijdrage niet verplichten, maar wij hopen van harte dat alle ouders deze bijdrage willen voldoen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders een mail met daarin het verzoek het nieuwe vastgestelde bedrag over te maken. Indien het voor u financieel een probleem is, kunt u zich wenden tot locatieleider.

De ouders van de nieuwe leerlingen in groep 1 worden na 6 weken uitgenodigd voor een gesprek om samen te kijken hoe de start van de leerling op de basisschool is geweest.

Drie maal per jaar vinden er met de ouders van groep 1 t/m 8 gesprekken plaats om de leeropbrengsten en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling te bespreken. Vanaf groep 5 worden de leerlingen ook bij deze gesprekken uitgenodigd.

In maart en juni vinden er oudergesprekken plaats naar aanleiding van het rapport en de CITO uitslagen.

De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door de ouderraad (OR). De Ouderraad heeft een belangrijke ondersteunende functie binnen de school. Zij ondersteunt diverse activiteiten doordat zij deelnemen aan de werkgroepen. Dit zijn ouders die het directe aanspreekpunt zijn van de leerkrachten wanneer er iets geregeld of georganiseerd moet worden. De clustercontactouders kunnen de andere ouders inschakelen en hoeven dus niet alles zelf te doen.

 

Twee leden van de OR zijn samen met twee leerkrachten en één ouder die niet in de OR zit samen verantwoordelijk voor de organisatie van een schoolactiviteit. Een van de leerkrachten is coördinator en is eindverantwoordelijke. Aan het begin van het jaar worden de activiteiten verdeeld. De school schetst de kaders waarbinnen de activiteit vorm kan krijgen, de school is onder schooltijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de veiligheid en de privacy van de kinderen. Zowel ouders als leerkrachten hebben binnen de werkgroepen een uitvoerende taak.

In de OR zit een vast teamlid en een roulerend teamlid. Zij zorgen voor het overdragen van de informatie vanuit de OR richting het team en visa versa. De kosten van de activiteiten worden gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Eenmaal per jaar in het najaar is er een ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering geeft de OR onder andere inzicht in de uitgaven van de OR. Alle ouders krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en agenda.  

Vanaf augustus 2014 is de nieuwe wetgeving van kracht over passend onderwijs.

In deze wet is een aantal zaken vastgesteld. Zo heeft ieder bestuur zorgplicht. Dit betekent dat er voor ieder kind dat op een school van dit bestuur wordt aangemeld een passende onderwijsplaats gevonden moet worden. Meestal zal dit de reguliere basisschool zijn waar de ouders hun kind gaan aanmelden. Als deze school niet tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van betreffende leerling, dan zal er een andere school aangewezen worden.

Alle scholen hebben een school ondersteuningsprofiel waarin staat welke ondersteuning zij kunnen bieden, zowel zelf als met deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband Stromenland heeft een ondersteuningsplan waarin het gehele aanbod van dit gebied met al zijn scholen beschreven staat.

Door middel van arrangementen kan er ondersteuning komen voor de leerkracht en/of de leerling, dit wordt geregeld via het ondersteuningsplatform

Op twee momenten van de dag hebben de kinderen pauze. Tijdens deze pauze wordt er een 15 minuten uitgetrokken voor eten en drinken en de resterende tijd is voor buitenspel.

10.00 – 10.30 uur buitenspel en eten

12.00 – 12.45 uur eten en buitenspel

Pesten heeft een grote impact op mensen. Elke school wordt helaas met pestgedrag geconfronteerd. Het team van Wingerd ziet het als een belangrijke opdracht om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken als het zich voordoet. Het team van Wingerd gelooft erin dat een sterk voorspelbaar pedagogisch klimaat voor veiligheid zorgt en daarmee het pestgedrag zoveel mogelijk voorkomt.
Mocht er zich toch pestgedrag voordoen willen wij ouders en kinderen verzoeken dit aan de leerkrachten te melden. Pesten is niet altijd zichtbaar, wij hebben u hierbij nodig. Wanneer er sprake is van pestgedrag zal het pestprotocol in werking gaan waarbij standaard in gesprek wordt gegaan met alle betrokken kinderen en ouders.

Op Wingerd wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy leerlingen en hun ouders /verzorgers. Dit is vastgelegd in het privacybeleid. Hierin staat beschreven hoe school omgaat met leerlinggegevens en met welk doel en wat de rechten zijn van ouders / verzorgers en leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen goed te kunnen begeleiden worden er gegevens van leerlingen en hun ouders/ verzorgers verzameld en vastgelegd. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens Er wordt alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijs en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt gebruik van een beveiligd digitaal leerlingvolgsysteem en digitaal leermateriaal. De leveranciers hiervan ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Gebruik van foto’s en video’s op school:

Bij inschrijving van kinderen op Wingerd en vervolgens bij de start van ieder schooljaar wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s en video’s. Natuurlijk gaat school hier zorgvuldig mee om. Er worden geen foto’s geplaatst waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Ook n worden er geen namen van kinderen bij foto’s en video’s geplaatst. De reden is dat we geen controle te hebben over wat er met de foto’s gebeurt.

Wanneer ouders foto’s willen maken op school wordt hen verzocht om toestemming te vragen aan de directie. De school is immers verantwoordelijk voor het privacy beleid. Ook dan geldt dat deze foto’s, waarop kinderen herkenbaar in beeld staan, niet op sociale media worden geplaatst.

Het privacybeleid van Wingerd is met instemming van de (G)MR vastgelegd. De link naar dit document vind u hieronder. Natuurlijk kunnen ouders voor vragen terecht bij de locatieleider.

Privacybeleid Wingerd 2018-2019

Op de website van scholen op de kaart staat alle informatie van Wingerd.
https://www.scholenopdekaart.nl

Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport met daarin een overzicht van de leerresultaten. Dit rapport krijgen de kinderen tegelijkertijd met de uitslagen van de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze gegevens zal er een oudergesprek plaatsvinden in maart en juni.

Onze school en de speelplaats zijn rookvrij, dus er mag nergens gerookt worden. Als we met kinderen erop uit gaan dan willen we ook niet dat er in het zicht van de kinderen gerookt wordt. Als ouders of medewerkers willen roken, dan kan dit op een plaats waar de kinderen dit niet kunnen zien.

 • School ondersteuningsprofiel
 • Schoolmaatschappelijk werk

Basisschool Wingerd hanteert het vijf gelijke dagen principe. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen de school in. Ouders gaan bij aanvang van de school niet mee naar binnen en nemen afscheid op het schoolplein. De school start op alle dagen van de week om 8.30 uur en is om 14.00 uur uit.

Wingerd is een opleidingsschool en werkt nauw samen met de HAN PABO Nijmegen om studenten op te leiden tot leerkracht basisonderwijs. Wingerd wordt hierin ondersteund door de schoolopleider. De studenten zijn volwaardig lid van het team Wingerd, de afstudeer studenten krijgen geheel of gedeelde groepsverantwoordelijkheid.

Zie kalender.

De dagelijkse leiding van Wingerd ligt in handen van Eva Janssen, locatieleider. Marie-Louise Benda is als directeur eindverantwoordelijk.

Locatieleider:                                                  Eva Janssen

Directeur:                                                          Marie-Louise Benda

Intern begeleider ad. Interim:                   Saskia Speksnijder

Beleidsteam Wingerd:                                Eva, Saskia en Marie-Louise

ICT-coördinator:                                             Vacant

Administratie:                                                                                Ester Jacobs

Vakleerkracht bewegingsonderwijs In opleiding:           Esther van Nuland

School maatschappelijk werker:                                             Marieke Koppers

Concierge:                                                                                        vacant

Team onderbouw cluster

Anja, Ingrid, Erica, Annet

Team bovenbouw cluster

Frank, Monique, Esther, Tanja, Nathaly

Soms lukt het een kind niet om zich aan de afspraken /regels van de school te houden. Als een kind in dit geval agressief gedrag laat zien, gericht op medeleerlingen, medewerkers of andere volwassenen, wordt er direct ingegrepen. Ook wanneer een kind wegloopt van school en zich daarin niet laat corrigeren en bij herhaaldelijk storend gedrag in de unit volgen er stappen.

In zo’n geval kan een kind een time out krijgen. Ouders worden hiervan direct op de hoogte gesteld. De eerste stap is dat ouders wordt geïnformeerd over het time out protocol. Bij een volgend incident treedt het protocol dan in werking. Het kind mag dan een dag niet op school komen en krijgt werk mee voor thuis. Als een kind drie keer een time out heeft gekregen door herhaling van het gedrag, dan volgt een schorsing. De inspectie, het bestuur van de stichting en de leerplicht ambtenaar worden hiervan op de hoogte gesteld. Het volledige beleid met alle te nemen stappen, kan op school worden ingezien.

Een schooljaar kent 12 weken vakantie. Dit geeft ruime gelegenheid om op vakantie te kunnen gaan met het gezin. Enkel wanneer het in verband met het werk van ouders onmogelijk is om tijdens de schoolvakantie te gaan maakt de wet een uitzondering. Hiervoor moet een werkgeversverklaring overlegd worden, waaruit blijkt dat er op geen andere moment vakantie genomen kan worden.

Bij bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijksfeest, uitvaart of specifieke religieuze feesten, kan er verlof worden aangevraagd. Voor deze aanvragen kunnen ouders het formulier voor verlof invullen op onze website. De locatieleider zal dan contact met ouders opnemen om te melden of het verlof wel of niet wordt gehonoreerd. Voor verlof aansluitend aan de zomervakantie mag geen toestemming worden gegeven. Bij ongeoorloofde afwezigheid is de school wettelijk verplicht dit actief te melden aan de leerplichtambtenaar.

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. Dit betekent dat kinderen vanaf die leeftijd naar school moeten gaan. Dit betekent dat er tot die tijd geen verlof aangevraagd hoeft te worden, het afmelden door de ouders is voldoende.

De leerplichtambtenaar van Wijchen zijn Marieke Bakker en Wil Fest. Zij zijn te bereiken op onderstaand adres en telefoonnummer.
Bezoekadres Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
Tel: 024-7517111
Mail: gemeente@wijchen.nl

Download hier het formulier verlofaanvraag >>

Voor het vervoer van kinderen in de auto, is er sprake van de volgende regelgeving. Er is verschil tussen het vervoer van eigen kinderen en kinderen van een ander. Voor eigen kinderen geldt:

 • Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten zitten in een autostoel of op verhoger.
 • Kinderen groter van 1,35 m en volwassenen gebruiken een autogordel. Als er geen gordels op de achterbank zitten, dan mogen er geen kinderen vervoerd worden.

Algemene regels:

 • Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand, bijvoorbeeld bij een ‘erop uitje’ mogen op de achterbank kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met het gebruik van de autogordel. Het is verboden om het schuin lopende deel van de gordel onder de arm of achter het lichaam langs te leiden.
 • De auto is veilig, u heeft een rijbewijs en heeft een WA verzekering afgesloten. Een inzittende verzekering is een goede aanvulling, maar dit is niet verplicht.
 • Roken is niet toegestaan in het bijzijn van de kinderen.
 • Het maken van beeldmateriaal tijdens een uitje is niet toegestaan.

Als een kind ziek of afwezig is, vragen wij de ouders dit telefonisch door te geven voor 8.30 uur. Als het kind niet op school is en wij hebben niets vernomen van de ouders, dan bellen we naar huis. Het is voor ouders en school een veilig idee dat we van elkaar weten waar het kind is. Wanneer de afwezigheid van een kind al eerder bekend is, bijvoorbeeld als het gaat om een tandartsbezoek, dan kunnen ouders ook een mailtjes sturen naar het mailadres van de mentor.

De school houdt de afwezigheid van de kinderen bij. Bij frequente afwezigheid zal de school dit bespreekbaar maken met de ouders van het betreffende kind.