MR en GMR

Waar kan ik als ouder met vragen terecht?

MR medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is binnen de school een officieel orgaan. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. De MR praat mee over diverse onderwerpen; soms geeft de MR een advies of heeft de MR instemmingsrecht zodat school een besluit kan nemen. Daarmee is de MR een belangrijk orgaan om mee te praten over het beleid op school. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). In het kort de medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en is voor gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.De MR vergadert volgens een vast activiteitenplan.

De MR van Wingerd bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:

  • Hilco van den Bogaart, vader van Fiene, Joep en Roos (secretaris)
  • Ingrid Rankenberg, moeder van Lynn (voorzitter)
  • Tanja Hofmans, leerkracht
  • Annet Westerdijk, leerkracht

U kunt mailen naar annet.westerdijk@kansenkleur.nl  vermeld u in uw mail dat het de MR betreft.

Notulen MR

Notulen MR 31-01- 2024

Notulen MR 30-11-2023

Notulen MR 05-10-2023

Jaarverslag MR Wingerd 2022-2023

Notulen MR 06-07-2023

notulen MR 12-05 2023

Notulen MR 13 april 2023

Notulen MR 19-01-2023

 

 

 

 

De GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur houdt zicht bezig met beleid op bestuursniveau. De GMR bestaat per school uit òf een ouder òf een leerkracht, waarbij het totaal van alle scholen dus evenredig verdeeld moet zijn tussen het aantal ouders en het aantal leerkrachten.
Wingerd wordt vertegenwoordigt door:

  • Tanja Hofmans, leerkracht

De ouderleden worden door de ouders gekozen en vertegenwoordigen hen dus waar het gaat om het beleid van de school dan wel de stichting. Binnen de GMR wordt om de drie jaar gewisseld van geleding ouder of leerkracht. De komende drie jaar vaardigt Wingerd een ouder af als GMR-lid

Ten aanzien van het beleid kan de (G)MR advies geven en in een aantal gevallen hebben ze zelfs instemmingsrecht. Het is ook mogelijk om zelf als (G)MR initiatieven te nemen op beleidsterreinen.

Ouders die vragen of opmerkingen hebben over het beleid van de school of het daarmee niet eens zijn, wordt daarom aangeraden dit aan hun vertegenwoordigers te melden. Initiatief van ouders is in deze van groot belang, omdat de MR niet in staat is bij elk nieuw beleidsstuk alle ouders te raadplegen.