MR en GMR

 

MR medezeggenschapsraad

Informatie MR

Notulen MR  5 september 2019

Notulen MR Wingerd 14 november 2019

Notulen MR Wingerd juli 2020

Notulen MR Wingerd oktober 2020

Notulen MR Wingerd november 2020

Notulen MR Wingerd februari 2021

De medezeggenschapsraad (MR) is binnen de school een officieel orgaan.

De MR van Wingerd bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:

  • Ilse van de Vondervoort (secretaris)
  • Vacature (ouder)
  • Tanja Hofmans, leerkracht (voorzitter)
  • Annet Westerdijk, leerkracht

U kunt mailen naar annet.westerdijk@kansenkleur.nl  vermeld u in uw mail dat het de MR betreft.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur houdt zicht bezig met beleid op bestuursniveau. De GMR bestaat per school uit òf een ouder òf een leerkracht, waarbij het totaal van alle scholen dus evenredig verdeeld moet zijn tussen het aantal ouders en het aantal leerkrachten.
Wingerd wordt vertegenwoordigt door:

  • ???

De ouderleden worden door de ouders gekozen en vertegenwoordigen hen dus waar het gaat om het beleid van de school dan wel de stichting. Binnen de GMR wordt om de drie jaar gewisseld van geleding ouder of leerkracht. De komende drie jaar vaardigt Wingerd een ouder af als GMR-lid

Ten aanzien van het beleid kan de (G)MR advies geven en in een aantal gevallen hebben ze zelfs instemmingsrecht. Het is ook mogelijk om zelf als (G)MR initiatieven te nemen op beleidsterreinen.

Ouders die vragen of opmerkingen hebben over het beleid van de school of het daarmee niet eens zijn, wordt daarom aangeraden dit aan hun vertegenwoordigers te melden. Initiatief van ouders is in deze van groot belang, omdat de MR niet in staat is bij elk nieuw beleidsstuk alle ouders te raadplegen.