Veiligheid en privacy

Veiligheid en gezondheid heeft een vaste plaats binnen het schoolbeleid. Voor de veiligheid wordt zorg gedragen door alle personeelsleden van Wingerd.

Klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een gemeenschappelijke klachtenregeling. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld, dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat mensen soms het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoor vinden, is er een vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Kans & Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenspersoon kent geen termijn waarbinnen hij ingeschakeld moet worden.

De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:

Mevrouw Truus Palmen: 06-29233401
De heer Wilm Janssen: 024 3977937 en 06 17421434

Klachtencommissie

Kans & Kleur is aangesloten bij het bureau van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies voor het onderwijs. Deze commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie.

Het adres van deze commissie is:

GCBO, Postbus 82324, 2508 EH, Den Haag.
Op de site www.gcbo.nl vindt u de klachtenprocedure van deze commissie.
Op de website www.kansenkleur.nl kunt u de klachtenprocedure van Samenwerkingsstichting Kans en Kleur downloaden.

Onderwijsresultaten

Kijk voor de onderwijsresultaten van Wingerd op www.scholenopdekaart.nl of klik op de afbeelding hieronder.

Privacybeleid

Op Wingerd wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders /verzorgers. Dit is vastgelegd in ons privacybeleid. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens en met welk doel en wat de rechten zijn van ouders / verzorgers en leerlingen.

Om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen goed te kunnen begeleiden worden er gegevens van leerlingen en hun ouders/ verzorgers verzameld en vastgelegd. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijs en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt gebruik van een beveiligd digitaal leerlingvolgsysteem en digitaal leermateriaal. De leveranciers hiervan ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Gebruik van foto’s en video’s op school

Bij inschrijving van uw kind op Wingerd en vervolgens bij de start van ieder schooljaar wordt schriftelijk uw toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind.
Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. We plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij foto’s en video’s geen namen van kinderen en plaatsen sowieso geen foto’s op sociale media zoals Facebook en Twitter, waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn. De reden is dat we geen controle te hebben over wat er met de foto’s gebeurt.

Wanneer u als ouder foto’s wilt maken op school vragen we u hiervoor toestemming te vragen aan de directie. De school is immers verantwoordelijk voor het privacy beleid. Ook dan geldt dat deze foto’s, waarop kinderen herkenbaar in beeld staan, niet op sociale media worden geplaatst.

Ons privacybeleid is met instemming van de (G)MR vastgelegd. Dit gehele document privacy beleid vindt u via deze link. Natuurlijk kunt u ook voor vragen terecht bij de directie.

Klachten over privacy

Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur. Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier: https://www.lumengroup.nl/contact-fg/.

Bewerkersovereenkomsten

 • Cito
 • Bijlage 1
 • Bijlage 2
 • Basispoort
 • Blink
 • Blink Privacybijsluiter
 • ParnasSys
 • Noordhoff
 • Noordhoff bijlage
 • Nieuwsbegrip
 • Momento
 • Gynzy
 • DHH overeenkomst
 • DHH privacybijsluiter
 • DHH beveiligingsbijlage
 • IEP eindtoets